Index

Stadgar

§1 Föreningens namn är Hazard

§2 Föreningens säte är Haninge

§3 Föreningen är en idéell föreningen ansluten till Sverok

§4 Föreningens syfte är att främja olika former av dataspel och ungdomsaktiviteter

§5 Föreningen är religiöst och politiskt oberoende.

§6 Verksamhetsåret från den 1:a Januari till den 31:a December. Årsmöte senast 31:a Februari.

§7 Som medlem antas intresserad som godkänner
dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek
beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas
av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så
upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan
upphäva avstängning eller uteslutning.

§8 Styrelsen
ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning,
beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av
ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, vice sekreterare och
ledamöter. Styrelsen tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i
föreningen.

§9 Revisorer. För granskning av föreningens
ekonomi väljs en eller två revisorer. Dessa väljs vid årsmötet. Valbar är någon
som inte är medlem i styrelsen

§10 Föreningen har ingen
valberedning.

§11 Ordinarie årsmöte ska hållas senast
den 31 februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara
behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. Ekonomisk berättelse för förra året
 8. Revisorernas berättelse för förra året
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. Årets verksamhetsplan
 11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. Val av årets styrelse
 13. Val av årets revisor
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande.

 

§12 Om styrelsen vill, eller revisor eller
minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra
årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta
kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två
veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen
behandlas.

§13 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att
teckna föreningens firma.

§14 Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast
närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget
annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har
en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas
med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget
delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas
enhälligt. Stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut
på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att
upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas
så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska
föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till
verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det
sista årsmötet.Uppdaterad:2010-12-21 17:26:34